Veliko ljudi se sprašuje kdaj na tehnični pregled vozila. Glede na to, da poznamo več različnih vrst vozil, je odvisno od vrste vozila. Spodaj najdete del zakona o motornih vozilih, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 106/2010 in iz njega lahko izberete kdaj mora vaše vozilo opraviti tehnični pregled in kdaj ne.

49. člen

(vrste tehničnih pregledov)

(1) Vozila, ki so udeležena v cestnem prometu, razen motokultivatorjev in delovnih strojev, so pregledana na tehničnih pregledih v rokih, določenih v 50. členu tega zakona.

(2) Vozila so pregledana na izrednih tehničnih pregledih, če so pri opravljanju nadzora napotena nanj v skladu s 73. ali 75. členom tega zakona. Opravljen izredni tehnični pregled ne vpliva na roke za izvedbo tehničnih pregledov.

50. člen

(roki za izvedbo tehničnih pregledov)

(1) Prvi tehnični pregled se izvede:

1. eno leto po prvi registraciji za:

– tovorna vozila in sedlaste ter cestne vlačilce,

– vozila za prevoz nevarnega blaga, ki jih je treba v skladu s predpisi posebej označiti,

– delovna vozila,

– avtobuse,

– priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske priklopnike ter posebna priklopna vozila za prevoz čolnov, športnih konj, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg,

– vozila, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,

– vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok,

– vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,

– vozila za izposojo brez voznika, in

– intervencijska vozila, opremljena kot vozila s prednostjo ali vozila za spremstvo.

Vozila iz šeste, sedme, osme, devete in desete alineje morajo imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje.

2. štiri leta po prvi registraciji za vsa druga vozila;

3. štiri leta po nakupu za lahke priklopnike, pri čemer se upošteva prvega uporabnika.

(2) Če s tem zakonom ni določeno drugače, se tehnični pregledi vozil opravljajo najmanj enkrat letno.

(3) Tehnični pregledi:

1. vozil, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,

2. avtobusov,

3. vozil, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,

4. vozil, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok, in

5. vozil, opremljenih kot vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, razen vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki nadgradnje in namenu uporabe gasilska vozila, se opravljajo vsakih šest mesecev.

Vozilo, ki se uporablja za namene iz tega odstavka, mora imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje.

(4) Tehnični pregled vozil iz 2. točke prvega odstavka tega člena, za katera je bil prvi tehnični pregled že opravljen in pri katerih od prve registracije ali leta proizvodnje ni poteklo osem let, mora biti opravljen vsaki dve leti. Lahki in bivalni priklopniki morajo biti tehnično pregledani vsaka štiri leta. Enako velja tudi za priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg.

(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki vozi vozilo, pri avtošoli pa učitelj vožnje, ki usposablja kandidate za voznike vozil, za katerega ni bil opravljen tehnični pregled v skladu s tem členom.

(6) Z globo 5000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja vozilo v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov. Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki uporablja vozilo v nasprotju s tem členom.

51. člen

(izvedba tehničnega pregleda)

(1) Tehnični pregled vozila mora biti opravljen v skladu z veljavnimi predpisi in ob uporabi brezhibnih predpisanih merilnih naprav in opreme. Merilne naprave morajo biti odobrene, pregledane in overjene skladno z meroslovnimi predpisi ali ustrezno umerjene, če zanje ni meroslovnih predpisov. Pri izvedbi tehničnega pregleda se upoštevajo tudi navodila za uporabo naprave, ki se uporablja pri tehničnem pregledu, ki jih izda proizvajalec naprave.

(2) Če je bilo na tehničnem pregledu ugotovljeno, da je vozilo tehnično brezhibno, se izda potrdilo, na katerem je označen rok, ko mora vozilo opraviti tehnični pregled.

(3) Za opravljeni tehnični pregled plača lastnik vozila organizaciji za tehnične preglede ceno storitve, ki ni višja od cene, ki jo določi minister.

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se pred začetkom uporabe lahkega priklopnika v cestnem prometu izda obvestilo, na katerem je označen rok, ko mora vozilo opraviti tehnični pregled. Obvestilo izda registracijska organizacija na predlog lastnika lahkega priklopnika.

(5) Z globo 4000 eurov se kaznuje za prekršek strokovna organizacija, ki pri opravljanju tehničnih pregledov ravna v nasprotju s tem členom, njena odgovorna oseba pa z globo 400 eurov.

Ostale povezave:

Zraven avtomobilske odgovornosti, ki je obvezno pri avtomobilskem zavarovanju pa je zelo pomembno skleniti tudi zavarovanje za voznika.

Zavarovanje voznika krije škodo za telesne poškodbe in smrt vsakokratnega voznika (torej ne samo lastnika vozila). Vsi ostali potniki v vozilu so za telesne poškodne in smrt že zavarovani po osnovnem avtomobilskem zavarovanju, samo voznik potrebuje dodatno avtomobilsko zavarovanje.

To zavarovanje krije škodo do višine 51.000€, kakor smo omenili zgoraj, za telesne poškodbe, prizadeto zdravje in smrt voznika. Glede na to, da se zavarovanje voznika sklepa tako pogosto je dobilo tudi podobno ime. Če osnovnemu zavarovanju avtomobilske odgovornosti pravimo AO, se zavarovanje voznika imenuje AO plus. Cena je prav tako kot pri AO zavarovanju odvisna od moči motorja, saj je na nek način povezano z osnovnim zavarovanjem.

Naslednjič ko boste sklepali avtomobilsko zavarovanje se tako lahko odločite, če boste imeli tudi to zavarovanje.

Osnovno avtomobilsko zavarovanje

Kadar govorimo o osnovnem avtomobilskem zavarovanju se moramo zavedati, da je to eno izmed najbolj podobnih zavarovanj, ki jih imajo v ponudbi različne zavarovalnice. Kritje, ki ga pokriva osnovno avtomobilsko zavarovanje je enako pri vseh zavarovalnicah in ne glede na to, kje ga sklenemo, bomo imeli pri njem enaka kritja. Tako vam bo osnovno zavarovanje […]

Preberi več →

Splošno kasko zavarovanje

Poznamo več različnih oblik kasko zavarovanja. Običajno imajo zavarovalnice kasko zavarovanje oblikovane v pakete, ki zajemajo različne oblike kasko zavarovanja. Pri nekaterih zavarovalnicah predstavlja to več kritij, kot pri drugih. Pri zavarovalnici Tilia krije splošni kasko nekatere pogoste nevarnosti, a na drugi strani ne krije kraje, ki je prav tako ni možno dodati, kot obliko […]

Preberi več →

Obvezno zavarovanje za avto

Največ ljudi zanima obvezno zavarovanje za avto, zato bomo na tej strani napisali nekaj o zavarovanju avtomobilske odgovornosti. Vsak avto mora skleniti obvezno zavarovanje oz. zavarovanje avtomobilske odgovornosti, preden ga lahko uporabljamo v prometu. Postopek je takšen, da moramo najprej skleniti avtomobilsko zavarovane, šele nato ga lahko registriramo in plačamo letno dajatev za uporabo cest. […]

Preberi več →

Popust za vozniške izkušnje

Pri avtomobilskem zavarovanju lahko prihranite tudi na podlagi vozniških izkušenj. Statistično je namreč dokazano, da vozniki z več vozniškimi izkušnjami povzročijo manj prometnih nesreč in škode. Zaradi tega so se zavarovalnice odzvale in ponudile voznikom, ki imajo več kot 10 let vozniških izkušen popust za avtomobilsko zavarovanje. Popust se lahko tudi poveča, če imate več […]

Preberi več →

Polni kasko

Polni kasko je ime za najboljše kasko zavarovanje, ki ga ima določena zavarovalnica. V zadnjem času so se začela pojavljati tudi druga imena za takšno obliko kasko zavarovanja, a imamo s tem v mislih zavarovanje, ki krije največje število nevarnosti. Polni kasko tako zajema krajo, točo in prometno nesrečo, kot najpomembnejša kritja, ki so za […]

Preberi več →

Izračun za zavarovanje avta

Pred vami je naša nova spletna stran za zavarovanje avtomobila. Naredili smo jo z željo po tem, da bi vam omogočili na enostaven način preveriti vašo ceno za avtomobilsko zavarovanje. Veliko ljudi namreč plačuje preveč za zavarovanje, saj cene že zelo dolgo niso preverili pri konkurenci. Zaradi tega lahko nekateri plačujejo tudi 20% ali 30% […]

Preberi več →

Zavarovalnice za avtomobilsko zavarovanje

Glede na število avtomobilov v Sloveniji, je logično, da je tudi ponudba avtomobilskih zavarovanj pestra. Tako lahko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri več zavarovalnicah. Ponudba med zavarovalnicami se nekoliko razlikuje, tako da je dobro pred prvo sklenitvijo avtomobilskega zavarovanja in pri vsaki obnovi, ko želimo spremeniti zavarovanje, malo preveriti konkurenco in ponudbo pri drugih zavarovalnicah za […]

Preberi več →

Dodatna oprema in vpliv na ceno kasko zavarovanja

Dodatna oprema vsekakor vpliva na višino zavarovalne premije pri kasko zavarovanju. Več je dodatne opreme višja je zavarovalna premija. Kasko premija se izračuna na podlagi vrednosti vozila in dodatne opreme. Novejši avtomobili višjega razreda lahko imajo tudi do 20.000 EUR dodatne opreme, kar presega vrednost marsikaterega avtomobila nižjega srednjega razreda.

Preberi več →