≡ Menu

Kdaj na tehnični pregled vozila?

Veliko ljudi se sprašuje kdaj na tehnični pregled vozila. Glede na to, da poznamo več različnih vrst vozil, je odvisno od vrste vozila. Spodaj najdete del zakona o motornih vozilih, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 106/2010 in iz njega lahko izberete kdaj mora vaše vozilo opraviti tehnični pregled in kdaj ne.

49. člen

(vrste tehničnih pregledov)

(1) Vozila, ki so udeležena v cestnem prometu, razen motokultivatorjev in delovnih strojev, so pregledana na tehničnih pregledih v rokih, določenih v 50. členu tega zakona.

(2) Vozila so pregledana na izrednih tehničnih pregledih, če so pri opravljanju nadzora napotena nanj v skladu s 73. ali 75. členom tega zakona. Opravljen izredni tehnični pregled ne vpliva na roke za izvedbo tehničnih pregledov.

50. člen

(roki za izvedbo tehničnih pregledov)

(1) Prvi tehnični pregled se izvede:

1. eno leto po prvi registraciji za:

– tovorna vozila in sedlaste ter cestne vlačilce,

– vozila za prevoz nevarnega blaga, ki jih je treba v skladu s predpisi posebej označiti,

– delovna vozila,

– avtobuse,

– priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske priklopnike ter posebna priklopna vozila za prevoz čolnov, športnih konj, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg,

– vozila, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,

– vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok,

– vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,

– vozila za izposojo brez voznika, in

– intervencijska vozila, opremljena kot vozila s prednostjo ali vozila za spremstvo.

Vozila iz šeste, sedme, osme, devete in desete alineje morajo imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje.

2. štiri leta po prvi registraciji za vsa druga vozila;

3. štiri leta po nakupu za lahke priklopnike, pri čemer se upošteva prvega uporabnika.

(2) Če s tem zakonom ni določeno drugače, se tehnični pregledi vozil opravljajo najmanj enkrat letno.

(3) Tehnični pregledi:

1. vozil, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,

2. avtobusov,

3. vozil, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,

4. vozil, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok, in

5. vozil, opremljenih kot vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, razen vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki nadgradnje in namenu uporabe gasilska vozila, se opravljajo vsakih šest mesecev.

Vozilo, ki se uporablja za namene iz tega odstavka, mora imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje.

(4) Tehnični pregled vozil iz 2. točke prvega odstavka tega člena, za katera je bil prvi tehnični pregled že opravljen in pri katerih od prve registracije ali leta proizvodnje ni poteklo osem let, mora biti opravljen vsaki dve leti. Lahki in bivalni priklopniki morajo biti tehnično pregledani vsaka štiri leta. Enako velja tudi za priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg.

(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki vozi vozilo, pri avtošoli pa učitelj vožnje, ki usposablja kandidate za voznike vozil, za katerega ni bil opravljen tehnični pregled v skladu s tem členom.

(6) Z globo 5000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja vozilo v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov. Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki uporablja vozilo v nasprotju s tem členom.

51. člen

(izvedba tehničnega pregleda)

(1) Tehnični pregled vozila mora biti opravljen v skladu z veljavnimi predpisi in ob uporabi brezhibnih predpisanih merilnih naprav in opreme. Merilne naprave morajo biti odobrene, pregledane in overjene skladno z meroslovnimi predpisi ali ustrezno umerjene, če zanje ni meroslovnih predpisov. Pri izvedbi tehničnega pregleda se upoštevajo tudi navodila za uporabo naprave, ki se uporablja pri tehničnem pregledu, ki jih izda proizvajalec naprave.

(2) Če je bilo na tehničnem pregledu ugotovljeno, da je vozilo tehnično brezhibno, se izda potrdilo, na katerem je označen rok, ko mora vozilo opraviti tehnični pregled.

(3) Za opravljeni tehnični pregled plača lastnik vozila organizaciji za tehnične preglede ceno storitve, ki ni višja od cene, ki jo določi minister.

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se pred začetkom uporabe lahkega priklopnika v cestnem prometu izda obvestilo, na katerem je označen rok, ko mora vozilo opraviti tehnični pregled. Obvestilo izda registracijska organizacija na predlog lastnika lahkega priklopnika.

(5) Z globo 4000 eurov se kaznuje za prekršek strokovna organizacija, ki pri opravljanju tehničnih pregledov ravna v nasprotju s tem členom, njena odgovorna oseba pa z globo 400 eurov.

Ostale povezave: