≡ Menu

Veliko ljudi se sprašuje kdaj na tehnični pregled vozila. Glede na to, da poznamo več različnih vrst vozil, je odvisno od vrste vozila. Spodaj najdete del zakona o motornih vozilih, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 106/2010 in iz njega lahko izberete kdaj mora vaše vozilo opraviti tehnični pregled in kdaj ne.

49. člen

(vrste tehničnih pregledov)

(1) Vozila, ki so udeležena v cestnem prometu, razen motokultivatorjev in delovnih strojev, so pregledana na tehničnih pregledih v rokih, določenih v 50. členu tega zakona.

(2) Vozila so pregledana na izrednih tehničnih pregledih, če so pri opravljanju nadzora napotena nanj v skladu s 73. ali 75. členom tega zakona. Opravljen izredni tehnični pregled ne vpliva na roke za izvedbo tehničnih pregledov.

50. člen

(roki za izvedbo tehničnih pregledov)

(1) Prvi tehnični pregled se izvede:

1. eno leto po prvi registraciji za:

– tovorna vozila in sedlaste ter cestne vlačilce,

– vozila za prevoz nevarnega blaga, ki jih je treba v skladu s predpisi posebej označiti,

– delovna vozila,

– avtobuse,

– priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske priklopnike ter posebna priklopna vozila za prevoz čolnov, športnih konj, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg,

– vozila, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,

– vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok,

– vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,

– vozila za izposojo brez voznika, in

– intervencijska vozila, opremljena kot vozila s prednostjo ali vozila za spremstvo.

Vozila iz šeste, sedme, osme, devete in desete alineje morajo imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje.

2. štiri leta po prvi registraciji za vsa druga vozila;

3. štiri leta po nakupu za lahke priklopnike, pri čemer se upošteva prvega uporabnika.

(2) Če s tem zakonom ni določeno drugače, se tehnični pregledi vozil opravljajo najmanj enkrat letno.

(3) Tehnični pregledi:

1. vozil, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,

2. avtobusov,

3. vozil, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,

4. vozil, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok, in

5. vozil, opremljenih kot vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, razen vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki nadgradnje in namenu uporabe gasilska vozila, se opravljajo vsakih šest mesecev.

Vozilo, ki se uporablja za namene iz tega odstavka, mora imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje.

(4) Tehnični pregled vozil iz 2. točke prvega odstavka tega člena, za katera je bil prvi tehnični pregled že opravljen in pri katerih od prve registracije ali leta proizvodnje ni poteklo osem let, mora biti opravljen vsaki dve leti. Lahki in bivalni priklopniki morajo biti tehnično pregledani vsaka štiri leta. Enako velja tudi za priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg.

(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki vozi vozilo, pri avtošoli pa učitelj vožnje, ki usposablja kandidate za voznike vozil, za katerega ni bil opravljen tehnični pregled v skladu s tem členom.

(6) Z globo 5000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja vozilo v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov. Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki uporablja vozilo v nasprotju s tem členom.

51. člen

(izvedba tehničnega pregleda)

(1) Tehnični pregled vozila mora biti opravljen v skladu z veljavnimi predpisi in ob uporabi brezhibnih predpisanih merilnih naprav in opreme. Merilne naprave morajo biti odobrene, pregledane in overjene skladno z meroslovnimi predpisi ali ustrezno umerjene, če zanje ni meroslovnih predpisov. Pri izvedbi tehničnega pregleda se upoštevajo tudi navodila za uporabo naprave, ki se uporablja pri tehničnem pregledu, ki jih izda proizvajalec naprave.

(2) Če je bilo na tehničnem pregledu ugotovljeno, da je vozilo tehnično brezhibno, se izda potrdilo, na katerem je označen rok, ko mora vozilo opraviti tehnični pregled.

(3) Za opravljeni tehnični pregled plača lastnik vozila organizaciji za tehnične preglede ceno storitve, ki ni višja od cene, ki jo določi minister.

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se pred začetkom uporabe lahkega priklopnika v cestnem prometu izda obvestilo, na katerem je označen rok, ko mora vozilo opraviti tehnični pregled. Obvestilo izda registracijska organizacija na predlog lastnika lahkega priklopnika.

(5) Z globo 4000 eurov se kaznuje za prekršek strokovna organizacija, ki pri opravljanju tehničnih pregledov ravna v nasprotju s tem členom, njena odgovorna oseba pa z globo 400 eurov.

Ostale povezave:

Zraven avtomobilske odgovornosti, ki je obvezno pri avtomobilskem zavarovanju pa je zelo pomembno skleniti tudi zavarovanje za voznika.

Zavarovanje voznika krije škodo za telesne poškodbe in smrt vsakokratnega voznika (torej ne samo lastnika vozila). Vsi ostali potniki v vozilu so za telesne poškodne in smrt že zavarovani po osnovnem avtomobilskem zavarovanju, samo voznik potrebuje dodatno avtomobilsko zavarovanje.

To zavarovanje krije škodo do višine 51.000€, kakor smo omenili zgoraj, za telesne poškodbe, prizadeto zdravje in smrt voznika. Glede na to, da se zavarovanje voznika sklepa tako pogosto je dobilo tudi podobno ime. Če osnovnemu zavarovanju avtomobilske odgovornosti pravimo AO, se zavarovanje voznika imenuje AO plus. Cena je prav tako kot pri AO zavarovanju odvisna od moči motorja, saj je na nek način povezano z osnovnim zavarovanjem.

Naslednjič ko boste sklepali avtomobilsko zavarovanje se tako lahko odločite, če boste imeli tudi to zavarovanje.

Kadar govorimo o osnovnem avtomobilskem zavarovanju se moramo zavedati, da je to eno izmed najbolj podobnih zavarovanj, ki jih imajo v ponudbi različne zavarovalnice. Kritje, ki ga pokriva osnovno avtomobilsko zavarovanje je enako pri vseh zavarovalnicah in ne glede na to, kje ga sklenemo, bomo imeli pri njem enaka kritja.

Tako vam bo osnovno zavarovanje krilo škodo na stvareh, ki jih boste lastniku poškodovali s svojim avtomobilom, To bo v višini do največ 1 mio. €. Prav tako pa vam to zavarovanje krije škodo za poškodovanje in smrt ljudi ter njihovega prizadetega zdravja. To v višini do 5 mio. €.

Obvezno avtomobilsko zavarovanje, kakor mu tudi pravimo, vas bo tako zaščitilo pred škodo, ki jo povzročite nekomu drugemu in bi v nasprotnem primu za njo morali odgovarjati sami oz. jo plačati sami. Mislite da so zavarovalne vsote dovolj visoke ali bi bilo potrebno, da se še nekoliko povišajo?

Poznamo več različnih oblik kasko zavarovanja. Običajno imajo zavarovalnice kasko zavarovanje oblikovane v pakete, ki zajemajo različne oblike kasko zavarovanja. Pri nekaterih zavarovalnicah predstavlja to več kritij, kot pri drugih.

Pri zavarovalnici Tilia krije splošni kasko nekatere pogoste nevarnosti, a na drugi strani ne krije kraje, ki je prav tako ni možno dodati, kot obliko dodatnega zavarovanja, tako kot je včasih možno dodati nekatere drugi delne kombinacije. Zato je takšno zavarovanje primerno za tiste, ki ne želijo kasko zavarovanja proti kraji. Splošni kasko se pri Zavarovalnici Tilia sklepa bolj redko, kot na primer polni kasko, ki zajema bistveno več kritij kot splošni.

Pri drugih zavarovalnicah je lahko kraja všteta že v splošnem kasku, a je zaradi tega višja tudi cena, saj več kritij pomeni višjo ceno.

Največ ljudi zanima obvezno zavarovanje za avto, zato bomo na tej strani napisali nekaj o zavarovanju avtomobilske odgovornosti. Vsak avto mora skleniti obvezno zavarovanje oz. zavarovanje avtomobilske odgovornosti, preden ga lahko uporabljamo v prometu.

Postopek je takšen, da moramo najprej skleniti avtomobilsko zavarovane, šele nato ga lahko registriramo in plačamo letno dajatev za uporabo cest. Tehnični pregled lahko opravimo že pred tem, a ga brez zavarovanja ne bomo mogli registrirati.

Kaj krije obvezno avtomobilsko zavarovanje

Obvezno zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki jo povzročimo drugim. V kolikor z našim avtomobilom, mi ali nekdo, ki smo mu avto posodili, povzročimo škodo drugi osebi, bo to škodo poplačala zavarovalnica in naslova obveznega zavarovanja. S tem so zaščiteni vsi, da bodo dobili povrnjeno povzročeno škodo iz naše strani.

Zavarovalne vsote do katere višine krije AO zavarovanje škodo so pri vseh zavarovalnicah enake. Ne glede na to pri kateri zavarovalnici sklenemo zavarovanje, so osnovne zavarovalne vsote do katere je krita škoda enake:

  • 1.000.000€ za škodo na stvareh
  • 5.000.000€ za škodo raradi poškodb, prizadetega zdravja in smrti

Pri nekaterih zavarovalnicah lahko to zavarovalno vsoto tudi podvojimo, a se to v praksi dogaja zelo redko, saj so že minimalne vsote dokaj visoke.

Obvezno avtomobilsko zavarovanje se običajno sklene za eno leto. Ob nakupu rabljenega avtomobila, če smo to storili sredi leta, pa ga zavarujemo do poteka registracije, razen če ob nakupu ponovno opravimo tehnični pregled, takrat ga prav tako zavarujemo za celo leto.

Izračun za ceno obveznega zavarovanja si lahko prav tako naročite na naši prvi strani, tako da izpolnite obrazec in označite kakšno zavarovanje za avto bi želeli imeti.

Pri avtomobilskem zavarovanju lahko prihranite tudi na podlagi vozniških izkušenj. Statistično je namreč dokazano, da vozniki z več vozniškimi izkušnjami povzročijo manj prometnih nesreč in škode. Zaradi tega so se zavarovalnice odzvale in ponudile voznikom, ki imajo več kot 10 let vozniških izkušen popust za avtomobilsko zavarovanje. Popust se lahko tudi poveča, če imate več izkušenj npr. 15 , 20, 25 let, …

Popust se prav tako obračunava na osnovno in kasko zavarovanje, tako da tisti, ki imajo sklenjen tudi kasko, privarčujejo pri obeh zavarovanjih. Pri kasko zavarovanju je ta popust običajno še nekoliko višji, kot pri obveznem zavarovanju.

Seveda se  višina popusta med zavarovalnicami, kjer lahko sklenete avtomobilsko zavarovanje razlikuje, tako da je potrebno preveriti popust pri vsaki zavarovalnici posebej.

Pri našem spletnem obrazcu za izračun zavarovanja za avto, lahko popust enostavno označite in upoštevali vam ga bomo pri informativnem izračunu in sklenitvi.

Polni kasko je ime za najboljše kasko zavarovanje, ki ga ima določena zavarovalnica. V zadnjem času so se začela pojavljati tudi druga imena za takšno obliko kasko zavarovanja, a imamo s tem v mislih zavarovanje, ki krije največje število nevarnosti. Polni kasko tako zajema krajo, točo in prometno nesrečo, kot najpomembnejša kritja, ki so za večino ljudi najbolj zanimiva.

Zraven teh kritij, je pri polnem kasku krit tudi vandalizem, nadomestno vozilo in še nekaj manj pogostih zavarovalnih kritij.

Delne kasko kombinacije

Pri polnem kasku je pomembno, da so zraven dodatno krite tudi delne kombinacije, v kolikor niso zajete že v polnem kasku. To pomeni, da imamo pri kasko zavarovanju krito tudi škodo za uničena stekla, ogledala in svetlobna telesa, škodo zaradi divjadi in domačih živali ter škodo, ki nam jo nekdo povzroči na parkirišču.

Zaradi teh malih škod se nam veliko krat ne splača koristiti polnega kaska oziroma kriti tega iz kasko zavarovanja, zato je pomembno da imamo dodatno zavarovanje tega preko delnega kaska. V tem primeru prav tako ne smemo izgubiti bonusa, saj bi v tem primeru v naslednjem letu plačali več za kasko zavarovanje.

Odbitna franšiza

Druga pomembna stvar pri polnem kasko zavarovanju je odbitna franšiza. To je znesek, ki ga v primeru škode plačamo sami. Pomembno je, da se seznanimo v katerih primerih  bomo plačali del škode sami in v kakšnem znesku. Velika razlika je namreč v tem ali plačamo 150€  ali 600€. Večina škod je namreč manjših, tako da nam kasko zavarovanje v takem primeru sploh ne bi koristilo. Odbitna franšiza je zato še kako pomembna in razlika v franšizi je lahko odvisna od tega ali boste celotno škodo krili sami ali bo kakšen del plačala zavarovalnica.

Pred vami je naša nova spletna stran za zavarovanje avtomobila. Naredili smo jo z željo po tem, da bi vam omogočili na enostaven način preveriti vašo ceno za avtomobilsko zavarovanje. Veliko ljudi namreč plačuje preveč za zavarovanje, saj cene že zelo dolgo niso preverili pri konkurenci. Zaradi tega lahko nekateri plačujejo tudi 20% ali 30% več, kot bi za primerljivo zavarovanje plačali drugje.

Za izračun zavarovanja obiščite našo prvo stran, kjer lahko izpolnite podatke o svojem avtomobilu in drugih pogojih zavarovanja. Po poslanem sporočilu vas bomo kontaktirali in vam sporočili ceno za vaše avtomobilsko zavarovanje. Pri tem se bomo potrudili, da vam pripravimo enako zavarovanje (razen seveda, če so vaše želje drugačne), kot ga imate sedaj. to pomeni, da bo zavarovanje zajemalo enaka kritja, kot jih imate na trenutni zavarovalni polici.

Tako boste hitro dobili občutek ali plačujete primerno ceno za svoje zavarovanje. Po želji lahko potem zavarovanje še prilagodimo in vam podamo infomrativni izračun še s kakšno drugo opcijo zavarovanja.

Zavarovanje lahko kasneje tudi sklenemo in to še isti dan, ko vam pošljemo sporočilo o ceni. V kolikor se vam mudi, nas lahko tudi pokličete po telefonu in vam bomo izračun pripravili še hitreje, vse ostalo pa uredili še isti dan. Za kontakt obiščite stran O podjetju.

Glede na število avtomobilov v Sloveniji, je logično, da je tudi ponudba avtomobilskih zavarovanj pestra. Tako lahko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri več zavarovalnicah. Ponudba med zavarovalnicami se nekoliko razlikuje, tako da je dobro pred prvo sklenitvijo avtomobilskega zavarovanja in pri vsaki obnovi, ko želimo spremeniti zavarovanje, malo preveriti konkurenco in ponudbo pri drugih zavarovalnicah za avtomobilska zavarovanja.

Kljub temu pa vse zavarovalnice ne ponujajo avtomobilskega zavarovanja, saj so nekatere specializirane bolj ozko. Avtomobilsko zavarovanje lahko sklenete pri naslednjih zavarovalnicah.

  • Zavarovalnica Tilia
  • Zavarovalnica Triglav
  • Zavarovalnica Maribor
  • Zavarovalnica Adriatic Slovenica
  • Generali zavarovalnica
  • Grawe zavarovalnica
  • Zavarovalnica Ergo

Na strani bomo spremljali ponudbo drugih zavarovalnic in tako predstavili nekatere njihove posebnosti in ugodnosti. Tako boste lahko našli razlike med njimi in povprašali za tisto avtomobilsko zavarovanje, ki bo za vas najbolj primerno.

Za izračun avtomobilskega zavarovanja se odpravite na prvo stran.

Dodatna oprema vsekakor vpliva na višino zavarovalne premije pri kasko zavarovanju. Več je dodatne opreme višja je zavarovalna premija. Kasko premija se izračuna na podlagi vrednosti vozila in dodatne opreme.

Novejši avtomobili višjega razreda lahko imajo tudi do 20.000 EUR dodatne opreme, kar presega vrednost marsikaterega avtomobila nižjega srednjega razreda.